شرکت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی به عرصه فعالیت بانک و بیمه و راهیابی به بازارهای پولی و مالی کشور و تحقّق سیاست های کلی اصل 44 از سال 1386 به ثبت رسید. و تاریخ 1392/04/20 پروانه فعالیت خود را در انواع رشته های بیمه اموال، مسئولیت، و اشخاص اخذ نمود. شرکت هزاره سوم زرین کیش با توجه به اهمیت نیروی انسانی اقدام به اخذ نمایندگی رسمی این بیمه نموده است و انواع بیمه نامه ها و خدمات را ارائه می دهد. برخی از بیمه های قابل ارائه توسط نمایندگی هزاره سوم به شرح ذیل می باشد: بیمه اتومبیل (ثالث و بدنه) بیمه آتش سوزی و حوادث، بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه باربری، بیمه مسئولیت، بیمه درمان و …

جزیره بیمه

نوشته مرتبط

ارسال نظر