عقد قرارداد هزاره سوم و ایران فان

گروه گردشگری هزاره سوم با هلدینگ تفریحی ایران فان قرارداد همکاری امضا کردندگروه گردشگری هزاره سوم در خصوص بازاریابی و فروش و منابع انسانی قرارداد همکاری با هلدینگ تفریحی ایران فان امضا کردند که در پروژه تم پارک سنتر کیش در کنار هم باشند.